Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (YΠΑΝ) πληροφορεί το κοινό ότι τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας έχουν ανακοινωθεί στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας (https://results.it.minedu.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν με την Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) της Ελλάδας και μέσω της αρχικής Ιστοσελίδας του ΥΠΑΝ της Κύπρου (http://www.moec.gov.cy).

Οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να εκτυπώσουν και να φυλάξουν τα αποτελέσματά τους.


Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) της Ελλάδας ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2023 (2023_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΓΓΡΑΦΩΝ_ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ_με_ανακοιν_-_ΑΔΑ.pdf (minedu.gov.gr), οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας που αφορούν την ειδική κατηγορία αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι επιτυχόντες οφείλουν να καταθέσουν για έλεγχο στις Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων επιτυχίας, αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αίτηση συνοδευμένη από τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας την αίτηση εγγραφής και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

Επισημαίνεται ότι:

α) για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής.

β) ειδικά οι εισαγόμενοι άρρενες Κύπριοι που πρόκειται να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία, μπορούν να εγγράφονται το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, αμέσως μετά την απόκτηση του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού, μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγομένων φοιτητών με την οικεία ειδική κατηγορία του έτους αυτού. Εφόσον ο χρόνος απόλυσης έπεται της καθορισμένης προθεσμίας, έχουν τη δυνατότητα εγγραφής έως τις 15 Νοεμβρίου του ιδίου έτους.

Ως εκ των ανωτέρω:

α) Οι άρρενες υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας το 2022 θα αρχίσουν τη φοίτησή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, αφού μεριμνήσουν για την εμπρόθεσμη εγγραφή τους. Σημειώνεται ότι οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

β) Οι άρρενες υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας το 2023 και υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά δε χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Η θέση τους θα κρατηθεί αυτόματα ώστε να φοιτήσουν στη Σχολή/Τμήμα επιτυχίας τους, αμέσως μόλις ολοκληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, οφείλουν να εγγραφούν στη Σχολή/Τμήμα που εξασφάλισαν θέση παρουσιάζοντας, εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχετική βεβαίωση από το Στρατολογικό Γραφείο της Επαρχίας τους.

Όσοι θα εξουσιοδοτήσουν εκπρόσωπό τους για την εγγραφή τους, πρέπει προηγουμένως να έχουν εξασφαλίσει πιστοποίηση της υπογραφής τους από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επικοινωνούν ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Σχολής/Τμήματος που έχουν εξασφαλίσει θέση ή του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας ώστε να έχουν ακριβή πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφών.

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες, με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος Πανεπιστημίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία αυτής της παραγράφου χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) της Ελλάδας ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2023 (2023_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΓΓΡΑΦΩΝ_ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ_με_ανακοιν_-_ΑΔΑ.pdf (minedu.gov.gr)], που αφορά στην κατηγορία των Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., στην οποία ανήκουν και οι υποψήφιοι/ες απόφοιτοι/ες Σχολείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, για σκοπούς εγγραφής στα Ελληνικά Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους τα πιο κάτω έγγραφα.

Εάν κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως.

Τα ζητούμενα έγγραφα που αναφέρονται πιο κάτω και φέρουν τους αριθμούς 1 μέχρι 5, θα πρέπει να υποβάλλονται με την επισημείωση που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961, από την αρμόδια για τον σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διαδικασία APOSTILLE περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο Δ.

1) Τίτλος Απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αποδεικτικό Απόλυσης ή Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου) επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του/της υποψηφίου/ας.

Οι απόφοιτοι/ες 2023 έχουν παραλάβει από το Σχολείο τους επικυρωμένο Αποδεικτικό Απόλυσης και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται οποιαδήποτε περαιτέρω επικύρωση.

Όσοι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων (2022, 2021 κλπ) δεν κατέχουν επικυρωμένο τίτλο Απόλυσης, θα πρέπει να προσέλθουν και να προσκομίσουν τον τίτλο απόλυσής τους στην αρμόδια Διεύθυνση Μέσης Γενικής ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ή στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) για σκοπούς επικύρωσής του.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο τίτλος Απόλυσης θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

2) Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης.

Η εν λόγω Βεβαίωση έχει αποσταλεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων ταχυδρομικώς στους/στις υποψηφίους/ες εντός του Αυγούστου 2023 και φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Οι άρρενες υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022 κατέχουν ήδη την εν λόγω Βεβαίωση, η οποία φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα. Είχε αποσταλεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων ταχυδρομικώς εντός του Αυγούστου 2022.

Η εν λόγω Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

3) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής (Έντυπο Π3) από την οποία να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στην Κύπρο, δηλαδή να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Οι απόφοιτοι/ες 2023 έχουν παραλάβει από το Σχολείο τους επικυρωμένο το Έντυπο Π3 και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται οποιαδήποτε περαιτέρω επικύρωση.

Όσοι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων (2022, 2021 κλπ) δεν κατέχουν επικυρωμένο Έντυπο Π3, θα πρέπει να προσέλθουν και να προσκομίσουν το σχετικό έντυπο στην αρμόδια Διεύθυνση Μέσης Γενικής ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ή στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) για σκοπούς επικύρωσής του.

Η εν λόγω βεβαίωση (Έντυπο Π3) θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

4) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του και να προκύπτει ότι τουλάχιστον ο ένας εκ των γονέων δεν έχει ελληνική καταγωγή.

Η συγκεκριμένη βεβαίωση εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν την εν λόγω Βεβαίωση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) ή από τις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Στην περίπτωση που η ανωτέρω Βεβαίωση δεν δύναται να προσκομισθεί από τον υποψήφιο διότι δεν εκδίδεται πλέον από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας, μπορεί εναλλακτικά να προσκομισθούν τα εξής έγγραφα:

α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της υποψηφίου/ας στο οποίο θα αναφέρονται και στοιχεία γέννησης των γονέων, ή

β) πιστοποιητικά γέννησης του/της υποψηφίου/ας και των γονέων του/της, ή

γ) αντίγραφα των διαβατηρίων του/της υποψηφίου/ας και των γονέων του/της, ή

δ) συνδυασμός των εγγράφων των ανωτέρω περιπτώσεων β και γ.

Η Βεβαίωση ή τα πιστοποιητικά θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

5) Οι άρρενες επιτυχόντες μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2022 οι οποίοι υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά, για την εγγραφή τους στα ΑΑΕΙ Ελλάδας, θα πρέπει να παρουσιάσουν βεβαίωση απόλυσης από τον Στρατό. Η συγκεκριμένη βεβαίωση (Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου "Α"),εκδίδεται από τα Στρατολογικά Γραφεία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και θα πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Η εν λόγω βεβαίωση θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

6) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο/η υποψήφιος/α:

I. δεν είναι απόφοιτος/η Ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,

II. δεν είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών,

III. είναι κάτοχος Βεβαίωσης Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης του έτους 2023,

IV. δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού,

V. έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του/της στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του/της στη γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος της εισαγωγής του/της,

VI. δεν έχει υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο και με την κατηγορία "Ελλήνων του Εξωτερικού" για το έτος 2023.

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να εκτυπωθεί από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων.

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022 κατέχουν ήδη την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση.

7) Τρεις μικρού μεγέθους φωτογραφίες του/της υποψηφίου/ας.

8) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του/της υποψηφίου/ας. Επικυρώνεται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις ή τα ΚΕΠ.


Διαδικασία APOSTILLE

Τα πιο πάνω πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που απαιτούνται για σκοπούς εγγραφής με αριθμό 1 μέχρι 5 (ΕΚΤΟΣ από τα 6, 7 και 8) πρέπει να φέρουν την επισημείωση που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 από την αρμόδια για τον σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Φέρεται εις γνώση των επιτυχόντων ότι δικαιολογητικά από ξένη αρχή που δεν θα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους δεν θα γίνονται δεκτά από τις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, οι οποίες έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των εγγράφων κατά τη διαδικασία εγγραφής των υποψηφίων που εξασφάλισαν θέση.


Η επιβεβαίωση της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των δημόσιων εγγράφων (APOSTILLE) γίνεται στα ακόλουθα Υπουργεία ή Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) ή Κέντρα του Πολίτη (ΚΕΠΟ):

 1. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Τμήμα Πιστοποιήσεων Λευκωσίας, Λεωφ. Αθαλάσσας 122, 1461 Λευκωσία (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 15:00) (Δεν χρειάζεται διευθέτηση ραντεβού)
 2. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Τμήμα Πιστοποιήσεων Λεμεσού (συστεγάζεται στο ΚΕΠ Λεμεσού) – 1ος όροφος, Σπύρου Αραούζου 21, 3036 Λεμεσός (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 13:30 για τοποθέτηση των εγγράφων στο κιβώτιο. Σημειώνεται ότι η εξυπηρέτηση του κοινού που αναμένει τα έγγραφα που ήδη τοποθετήθηκαν στο κιβώτιο, διαρκεί μέχρι η ώρα 15:00) (Δεν χρειάζεται διευθέτηση ραντεβού)
 3. ΚΕΠ Λευκωσίας 1 (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
 4. ΚΕΠ Λευκωσίας 2 (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
 5. ΚΕΠ Αμμοχώστου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
 6. ΚΕΠ Λάρνακας (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
 7. ΚΕΠ Πάφου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
 8. ΚΕΠ Πελενδρίου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
 9. ΚΕΠ Πόλης Χρυσοχούς (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
 10. ΚΕΠ Κολοσσίου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
 11. ΚΕΠΟ - Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λευκωσίας, Προδρόμου 100, 2063, Στρόβολος (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)
 12. ΚΕΠΟ - Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λεμεσού, 16ης Ιουνίου 1943, 3022, Λεμεσός (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)
 13. ΚΕΠΟ - Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λάρνακας, Πλατεία Βασιλέως Παύλου, 6023, Λάρνακα (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)
 14. ΚΕΠΟ - Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Πάφου, Αριστοτέλη Σάββα 23, 8025, Πάφος (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)
 15. ΚΕΠΟ - Ταχυδρομικό Γραφείο Αγρού, Γλαύκου Κληρίδη 30, 4860, Αγρός (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)
 16. ΚΕΠΟ - Ταχυδρομικό Γραφείο Κακοπετριάς Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 20, 2800 Κακοπετριά (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)
 17. ΚΕΠΟ - Ταχυδρομικό Γραφείο Λευκάρων, Ανδρέα Παπανδρέου 2, 7700, Πάνω Λεύκαρα (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)

Για καλύτερη εξυπηρέτηση και αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας, το ενδιαφερόμενο κοινό θα πρέπει να επικοινωνεί με τα ΚΕΠ ή ΚΕΠΟ για διευθέτηση ραντεβού.

Παγκύπριο Τηλεφωνικό Κέντρο για ΚΕΠ: 22309100 και ΚΕΠΟ 80002000

Τονίζεται ότι για να προχωρήσει η διαδικασία της επιβεβαίωσης της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των διάφορων εγγράφων (APOSTILLE), πρέπει οι ενδιαφερόμενοι/ες:

α) να διασφαλίσουν ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα είναι πρωτότυπα και φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα από την αρμόδια αρχή έκδοσής τους,

β) να εξασφαλίσουν για κάθε έγγραφο, χαρτόσημο αξίας €5 (πέντε) από τα κατά τόπους Ταχυδρομεία.

Τελευταία Ενημέρωση: 11 Σεπτεμβρίου 2023 - 17:56

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ

Τελευταιες Ειδησεις

18 Ιουνίου
Χωρίς συμφωνία για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τα κορυφαία ευρωπαϊκά αξιώματα
10:16
Ο πρόεδρος της Χιλής απαίτησε οι αρχές της Αργεντινής να αποσύρουν φωτοβολταϊκά πλαίσια
10:02
ΟΗΕ: Την πρώτη θέση στην τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων κατέχει η Κύπρος
09:54
Ο Μάρκ Ρούτε ο επικρατέστερος διάδοχος του Γενς Στόλτενμπεργκ ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ
09:25
Η γερμανική αστυνομία παράτησε ομάδα μεταναστών σε χώρο στάθμευσης
09:16
ΝΑΤΟ: Οι σύμμαχοι αυξάνουν τις στρατιωτικές δαπάνες
09:12
Κ. Ιωάννου: Εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
09:07
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πολλαπλά και πολυεπίπεδα τα οφέλη της συμφωνίας με τις ΗΠΑ
07:46
Τίτλοι Ειδήσεων: Τρίτη 18 Ιουνίου 2024
06:25
Επίσκεψη Πούτιν στη Βόρειο Κορέα
06:12
Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ
06:09
Τμήμα Μετεωρολογίας - 1ο Δελτίο Καιρού 18/6/2024
05:38
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand

Η υπηρεσία ΡΙΚFLIX δίνει την ευκαιρία στους τηλεθεατές που κατέχουν έξυπνες τηλεοράσεις οι οποίες υποστηρίζουν την εφαρμογή της υβριδικής τηλεόρασης (HbbTV) με την χρήση του κόκκινου κουμπιού -που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεκοντρολ-να μεταφέρονται σε διαδυκτιακό περιβάλλον απο όπου μπορούν να παρακολουθήσουν εταιροχρονισμένα τα προγράμματα του ΡΙΚ.

Όταν κάποιος τηλεθεατής είναι συντονισμένος στις συχνότητες τις Επίγειας Ψηφιακής Πλατφόρμας (DVB-T) του ΡΙΚ και παρακολουθεί ΡΙΚ 1 , ΡΙΚ 2 ή ΡΙΚHD και ο δέκτης του υποστηρίζει την εν λόγω εφαρμογή στο κάτω μέρος της οθόνης του θα παρουσιαστέι για λίγα δευτερόλεπτα ένα εικονίδιο που θα τον καλέι να πατήσει το κόκκινο κουμπί. Πατώντας το κόκκινο κουμπί εισέρχεται στην πλατφορμα ΡΙΚFLIX. Σε περίπτωση που ο τηλεθεατής θέλει να επανέλθει στην ζωντανή ροή εκπομπής θα πρέεπι να ξαναπατήσει το κόκκινο κουμπί.